Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.6 trang 35 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Hai lực song song cùng chiều cách nhau một đoạn 0,2m.

Hai lực song song cùng chiều cách nhau một đoạn 0,2m. Nếu một trong hai lực có giá trị 13N và hợp lực của chúng có đường tác dụng cách lực kia một đoạn 0,08m.

a) Tính độ lớn của hợp lực.

b) Tính độ lớn của lực kia.

Giải:

Hợp hai lực song song F1 và F2 cùng chiều có giá trị bằng :

\(F = {F_1} + {F_2}\)   (1)

Đường tác dụng của hợp lực F chia trong hai lực F1 và F2 theo côngthức tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực. Ta có :

\({{{F_1}} \over {{d_2}}} = {{{F_2}} \over {{d_1}}} = {{{F_1} + {F_2}} \over {{d_1} + {d_2}}}\)    (2)

Các điều kiện : \(d = {d_1} + {d_2} = 0,2m;{F_1} = 13N;{d_2} = 0,08m.\)

Từ các công thức trên ta có:

\({{{F_1} + {F_2}} \over {0,2}} = {{13} \over {0,08}}\)

Từ đó :  \(F = {F_1} + {F_2} = {{0,2.13} \over {0,08}} = 32,5N\)

\({F_2} = F - {F_1} = 32,5 - 13 = 19,5N\)

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN